#3839 Ryoma


Vàng: 9632

Ngọc: 71

Danh sách tướng


Violet

Jinna

Maloch

Skud

Ryoma

Moren

Max

Danh sách trang phục


Zephys oán linh

Murad thợ săn tiền thưởng

Skud sơn tặc

Natalya quý cô thủy tề

Ryoma thợ săn tiền thưởng

Cresht thợ sửa cáp

Max găng tay vàng

Thông tin chi tiết


888990919293

Trở lên